• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

List do Świadka Jehowy

List do Świadka Jehowy

Dziękuję ci, że zadałeś sobie tyle trudu, aby dostarczyć mi waszą literaturę. W naszych, tak bardzo bezbożnych czasach, wielu ludzi zapewne zamknęłoby przed Tobą swoje drzwi. Ja cieszę się, że przyszedłeś. Jestem zainteresowany sprawami duchowymi i dzieleniem się prawdami biblijnymi z innymi ludźmi
Po przeczytaniu publikacji Towarzystwa Strażnica nasunęło mi się kilka pytań, które chciałbym Ci postawić i podzielić się z Tobą pewnymi ważnymi sprawami odnośnie Biblii. Postanowiłem to wszystko spisać, abyś mógł to ocenić obiektywnie.
Jestem pełen uznania dla Twej gorliwości. Myślę, że mamy wiele wspólnych spojrzeń na niektóre sprawy. Mamy wspólny cel dotrzeć do ludzi ze swymi naukami, jednak musimy sprawdzić czy nasze nauki są zgodne z Biblią.
Moim pragnieniem jest zanieść ludziom Ewangelię, aby doznali zbawienia. Jednak, aby to osiągnęli muszą zrozumieć i uwierzyć, w kim jest zbawienie, dlatego pozwól, że na początek zajmę się osobą Pana Jezusa.
Ty i ja wierzymy, że Jezus był doskonałym człowiekiem. Jednakże Ty uczysz, że przed Jego ziemskim życiem Jezus był duchową istotą, Michałem archaniołem, który został stworzony przez Boga i stał się Mesjaszem podczas chrztu. Według dobrze znanej publikacji Świadków Jehowy Let God Be True (Niech Bóg będzie prawdziwy s. 33) czytamy: "Jezus jest mocny, chociaż nie wszechmocny tak jak Jehowa" Zgodnie z Jana 1:1 w Twojej Biblii w Przekładzie Nowego Świata wydanej w 1997 r. W języku polskim: Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i słowo był bogiem. Innymi słowy uczysz, że "Jezus nie jest Bogiem. Czy Biblia potwierdza te nauki, czy też naucza, że Jezus jest Bogiem? Jest to bardzo ważne pytanie. Chciałbym omówić pewne punkty, które z modlitwą w zaciszu swego domu rozważysz. Zgodnie z radą apostoła Pawła uwzględniamy całe Pismo, a nie wybrane wersety, które pasują do mej nauki.

Nowy Testament o Panu Jezusie?

p Oto panna pocznie i porodzi syna, któremu będzie nadane imię Emanuel, to znaczy: Bóg z nami. (Mat.1:23 BWP)
p A Tomasz odpowiedział: Pan mój i Bóg mój (Jana 20:28 BWP
p W Chrystusie przebywa na sposób cielesny Bóg w całej pełni. (Kol. 2:9 BWP)
p I tak kamienowali Szczepana, który modlił się w ten sposób: Panie Jezu przyjmij ducha mego. A kiedy już upadł na kolana, zawołał głośno: Panie, nie uważaj ich za winnych tego grzechu! I po tych słowach skonał. A Szaweł godził się na zamordowanie Szczepana. (Dz. AP. 7: 59,60 BWP)

Za najważniejszy werset w Biblii ortodoksyjni Żydzi uważają ( 5 Mojż. 6:4) Słuchaj Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem. Gdyby jakiś Żyd nagle zaczął umierać i starczyłoby mu sił na wypowiedzenie jednego zdania zacytowałby ten werset. Sz'ma Israel, Adonaj. Werset ten widnieje nad każdym nadprożu żydowskiego domu. Tam gdzie go nie napisano nikt nie zachce wejść. Werset ten napisany w języku hebrajskim rodzi masę pytań, ponieważ słowem Bóg jest hebrajskim Elohim - będące formą liczby mnogiej, a mimo to zdanie kończy się słowem "jeden".
Słowo "jeden" - echad - używa wiec Biblia do jedności. Natomiast jachid - znaczy całość, której nie da się podzielić na mniejsze części. Język hebrajski nie jest ubogi w słownictwo. Jeśliby Bóg chciał powiedzieć: "jestem jeden w sposób absolutnie niepodzielny", rzekłby: Elohim jachid. Skoro miał taką możliwość po cóż miałby mówić - Elohim echad?!
Ustaliliśmy więc, że słowo "jeden" - echad - używa Biblia wielokrotnie do określenia pewnej złożonej całości. Na koniec powiedział Bóg:
p Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze, aby mógł panować nad istotami, które żyją w wodzie, i nad ptactwem, które lata w powietrzu, nad zwierzętami napełniającymi ziemię i nad płazami, które się po niej czołgają (Rodz. 1:26 BWP).
p Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z niewiasta tak ściśle, że odtąd stanowią jedno ciało (Rodz. 2:24 BWP).
W tekście hebrajskim Bóg zwraca się do kogoś, mówiąc: Stwórzmy człowieka na wzór i podobieństwo nasze. W innym miejscu czytamy: Potem powiedział Jahwe: Tak więc stał się człowiek taki jak My... (Rodz. 3:22 BWP)

Do kogo więc mówi Jahwe - MY?

Wiadomo, że mówi o ludziach, ale nie mówi do ludzi. Nie mówił do aniołów, ponieważ oni też byli podatni na grzech. Szatan nie został stworzony jako anioł zła, lecz ciesząc się wysoką pozycją, pięknem i mocą, zapragnął jeszcze więcej, - zająć miejsce Boga (czytaj: Iz. 14; Ezechiel 28 rozdział). Jeśli nie mówił do aniołów ani ludzi, to do kogo? Biblia podaje nam, że:
p Ziemia była (na początku) bezładna i pusta: ciemności zalegały bezmiar przestrzeni i (tylko) Duch Boży unosił się nad wodami (Rodz. 1:2 BWP).

Czym lub kim jest ten Duch Boży?

Prorok Izajasz nam odpowiada: Lecz oni buntując zasmucili Jego Świętego Ducha; stał się więc dla nich nieprzyjacielem i sam wypowiedział im wojnę (Iz. 63:10 BWP).
Kto wypowiedział im wojnę? Czynna moc - tak jak niewolnik nazywa Ducha Świętego? Pan Jezus nawiązuje do Niego i mówi: Dlatego mówię wam, że każdy grzech i każde bluźnierstwo będzie ludziom przebaczone, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone. I jeśli nawet ktoś powie jakieś słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie to mu przebaczone, lecz jeśli będzie mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie zostanie mu przebaczone ani w tym życiu, ani w przyszłym (Mat.12:3132).
Czyżby energia - czynna moc jak nazywa Organizacja Ducha Świętego była wyższa od Syna Człowieczego, który jest niekwestionowaną osobą, nazwaną w Biblii Bogiem?

Kto rozmawiał z Mojżeszem?

p I dodał Jahwe: Nie zobaczysz mojego oblicza, bo nikt z ludzi nie może mnie zobaczyć i żyć dalej (Wyjścia 33:20 BWP).
p A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swym przyjacielem.... (Wyjścia 33:11).
Czy podczas tej samej rozmowy z Mojżeszem Bóg sobie przeczył? To rzecz niemożliwe. A może w Biblii jest błąd. Tak samo ten tekst oddaje Pismo wydane prze Towarzystwo Strażnica. Gdzie jest wytłuczenie tej pozornej sprzeczności? W istocie Boga.

Kto odwiedził Abrahama?

p Kiedy Abraham siedział - a była to najbardziej gorąca pora dnia - u wejścia do namiotu pod dębami Mamre, ukazała mu się postać Jahwe. Abraham podniósłszy głowę, ujrzał na przeciw siebie trzech mężczyzn. Gdy tylko ich zobaczył, wstał i wyszedł na ich spotkanie. Następnie upadłszy na twarz, powiedział: O mój Panie, jeśli znalazłem u ciebie nieco łaskawości, racz nie omijać Twojego sługi (Rodz. 18:1- 3 BWP).
Kiedy Bóg Jahwe zapowiadał narodzenie Izaaka, Sara uśmiechała się na to wszystko, i myślała sobie: Przecież już jestem taka stara i zupełnie przekwitła! Miałażbym teraz jeszcze doznać rozkoszy miłości? Mój mąż też już jest przecież starym człowiekiem. Wtedy powiedział Jahwe do Abrahama... Rodz. 18: 12,13 BWP).
p Wtedy powiedział Jakub do Józefa: Bóg Wszechmogący ukazał mi się w Luz, w Kanaanie, i zostawił mi swoje błogosławieństwo. Powiedział do mnie tak: Uczynię cię płodnym i rozmnożę twoje potomstwo, i sprawie, że staniesz się ojcem bardzo wielu narodów, a ten kraj dam twojemu potomstwu na wieczną własność (Rodz. 48:3,4 BWP).

Mówiąc dalej do Mojżesza, Bóg powiedział: Ja jestem Jahwe. To Ja objawiłem się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi jako Bóg wszechmocny, ale nie dałem im poznać, co znaczy moje imię Jahwe. (2 Mojż. 6:2,3 BWP)
W tym wersecie znajdujemy odpowiedź, że Bóg objawiał im się nie jako Jahwe, tylko jako Wszechmocny, Wszechmogący co znaczy - jako El- Szadai. Gdy powrócimy do wizyty Boga u Abrahama to patriarcha przywitał Go hebrajskim słowem "Pan" - Adonai - O mój Panie. Wersety od (1 Mojż. 18:10-14) wyraźnie mówią kto przemawiał.
Kiedy nadal śledzimy ten rozdział to dowiadujemy się z niego, że do Sodomy, aby ocalić Lota przyszło dwóch aniołów. (Rodz. 19:1) A Abraham targował się z Bogiem o sprawiedliwych w tych miastach. El- Szadai znaczy - "Bóg jest wszystkim czego mi potrzeba".
Bóg objawiał się w Biblii różnym ludziom, w rozmaity sposób, w różnych sytuacjach. Dawid nazywa Boga: Pan jest moim Pasterzem, nie zabraknie mi niczego. Ps. 23:1 BWP).
p Chcę wam ogłosić wolę Boga, który do mnie powiedział: Synem moim jesteś, zrodziłem Cię dzisiaj (Ps. 2:7).

Tyś jest Syn mój umiłowany

Nie ulega wątpliwości o kim jest tu mowa: A z nieba odezwał się głos: Tyś jest Syn mój umiłowany. W Tobie upodobałem sobie (Mar. 1:11 BWP);

p To my właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy, jaką otrzymali ojcowie. Że Bóg na nas jako na ich potomkach spełnił tę obietnicę z martwych wskrzeszając Jezusa. Tak też jest napisane w Psalmie drugim, który mówi: Ty jesteś moim Synem. Ja dziś zrodziłem Ciebie (Dz. AP. 13:32,33 BWP).

p W rzeczywistości bowiem nigdy do żadnego ze swych aniołów nie powiedział Bóg: Ty jesteś moim Synem, Ja dziś Cię zrodziłem. O żadnym ze swych aniołów nie powiedział też Bóg: Ja będę Jego ojcem, a On będzie moim synem. Kiedy zaś wprowadza swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży. A oto co powiedział o swoich aniołach: Aniołów swoich uczynił Bóg wichrami, a swoje sługi - płomieniami ognia. O swym Synu powiedział: Tron Twój Boże, został ustanowiony na wieki oraz berło sprawiedliwości (pozostanie na zawsze) berłem królestwa. (Hebr. 1:5-8 BWP). Atrybut Pana Jezusa wskazuje na to, że jest Bogiem, ponieważ wie o wszystkim:

Wieczny, Wszechmocny

p Przyjdzie On i będzie ich pasterzem i będzie ich pasł mocą Pana, w majestacie najwyższym imienia Pana, ich Boga. I odtąd żyć będzie spokojnie. Jego zaś moc sięgać będzie aż po krańce ziemi (Mich 5:3).
p I nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku, wiedział bowiem dobrze, co się w człowieku kryje (Jan 2:25; 1:48).
p Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi (Mat. 28:18).

Niezmienny, bez grzechu

p A Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj i dziś, i takim pozostanie na wieki (Hebr. 13:8; Jan 8:45).

Moc przebaczania grzechów

p Widząc ich wiarę, powiedział Jezus do paralityka: Synu, twoje grzechy są ci odpuszczone. Lecz siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli sobie w duchu: jakim prawem On to mówi? Przecież to bluźnierstwo! Któż może od-puszczać grzechy prócz jednego tylko Boga. (...) Wiedzcie, że Syn Człowieczy ma na ziemi władze odpuszczania grzechów (Marka 2:5-7,10 ; Ef.1:7).

Ma władze nad żywiołami

p A potem powstawszy, uspokoił wicher i morze. I nastała wielka cisza (Mat.8:26).

W Nim jest żywot wieczny

p Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (Jan 3:16).

Pierwszy i Ostatni o Jahwe

p Oto co mówi do Izraela Władca i Wybawca jego, sam Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ostatni i oprócz Mnie nie ma żadnych bogów. (Iz. 44:6
p Idź powiedz temu ludowi: Będziecie słuchać pilnie - ale nic nie zrozumiecie, będziecie się przypatrywać uważnie - ale nic nie zobaczycie. Uczyń twardym serce tego ludu i niech nic nie słyszy jego ucho, zakryj mu dokładnie jego oczy, żeby nic nie widział, żeby też niczego nie usłyszał swoimi uszami iżby niczego nie pojęło jego serce; żeby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony (Iz. 6:1-10.
p Nie będziesz czcił żadnego innego boga, bo Jahwe ma również imię "Zazdrosny". Jahwe jest Bogiem zazdrości. (2 Mojż. 34:14 BWP)

Pierwszy i Ostatni o Jezusie

p Nie bój się ! Ja jestem Pierwszy i Ostatni. Jestem Żywy. Byłem już umarły, ale znów żyję (teraz już na wieki wieków. Mam również klucze do królestwa śmierci i otchłani. (Obj. 1:17,18; 22:13

p Jednakże choć dokonał na ich oczach wiele znaków, nie uwierzyli w Niego. W ten sposób spełniły się słowa proroka Izajasza, który pytał: Panie któż uwierzy naszemu głosowi? A prawica Pańska komuż została objawiona? Nie mogli też dojść do wiary, bo oto jakie są dalsze słowa Izajasza: Zaślepił ich oczy i zatwardził serce, żeby oczyma nie widzieli, a sercem nie poznali, i nie nawrócili się, iżbym mógł ich uzdrowić. Tak to mówi Izajasz. Ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił. (Jan 12:31-42)

p Kiedy zaś wprowadza swego Pierworodnego na świat, wtedy polecił: Niech Mu oddają cześć wszyscy aniołowie Boży.